Nokian kaupungin ikäihmisten palveluiden hoitajamitoituksesta sekä välillisen että välittömän työn erottamisen periaatteista

Vanhuspalvelulain uudistus astui voimaan 1.10.2020. Laki edellyttää ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen nostoa asteittain 1.4.2023 mennessä niin, että tuolloin mitoitus on 0,7. Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan asiakkaan välittömään työhön osallistuvien henkilöiden määrää. Hoivahenkilöstöön laskettavat ammattinimikkeet on lueteltu laissa. Lain mukaan hoivahenkilöstön työhön voi sisältyä välillistä työtä, mutta laajamittainen ja säännöllinen välillinen työ tulee mitata ja kirjata tehtävänkuviin. Tätä välillistä työtä ei myöskään saa laskea välittömän työn mitoitukseen.

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelmakausien 2022–2023 valmistelun aikana perusturvasta esitettiin kahta uutta vakanssia kodinhuoltajan tehtäviin. Taustalla oli tuolloin vanhuspalvelulain mukaisen mitoituksen täyttyminen. Luottamushenkilöille annettiin 1.10.2020 välittömän työ mitoituksia kuvaavia tilastolukuja tarkastelujaksolta 27.7. – 16.8.2020. Mitoitusluvut ylittivät lain edellyttämän 0,5 ja olivat joko yli tai vain hivenen alle perusturvassa aiemmin päätettyjen mitoitusten: 0,6 tai 0,7. Luvut olivat 0,56–0,73 välillä ja ainoastaan Marian pirtti alitti 0,6 mitoituksen.

Torstaina 11.2.2021 julkaistiin THL:n Vanhuspalvelujen tila –tutkimus, jossa on mukana tiedot 1532 vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksikön henkilöstömitoituksesta. Henkilöstömitoituksen seuranta on tehty ajalla 2.11 – 22.11.2020. Tässä seurannassa Nokian kaupungin omista yksiköistä kaksi alittaa vanhuspalvelulain mukaisen mitoituksen ja perusturvassa määritellyn mitoituksen merkittävästi, ollen tarkastelujaksolla Oskarin tuvassa 0,44 ja Kaakkurin kodissa 0,47.

SDP:n valtuustoryhmästä Alanne, Asell, Laitinen, Lehto, Nenonen, Nurminen, Ojala, Vellonen ja Hiltunen, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Paalanen ja Peurala valtuustoryhmä, Kokoomuksen valtuustoryhmä ja Nokian kaupungin Keskustan valtuustoryhmä haluavat esittää kirjallisen kysymyksen Nokian kaupunginhallitukselle kuntamme ikäihmisten asumispalveluiden oman toiminnan hoitajamitoituksesta ja hoivan laadusta. Erityinen painopiste hoitajamitoituksen tarkastelussa tulee olla todellisen välittömän ja välillisen työn mittaamisessa. Luottamushenkilöille annetun tiedon tulee olla oikeaa ja luotettavaa, koska sen pohjalta tehdään päätöksiä ja linjauksia pitkällä tähtäimellä.

Kirjallisen kysymyksen tekijät katsovat, että valtuutetut tarvitsevat päivitetyn tilannekatsauksen siitä, miten kuntamme omassa ja järjestämisvastuullamme olevassa toiminnassa hoivamitoitukset toteutuvat, miten ne on mitattu ja miten niitä valvotaan.

Lisäksi selonteossa tulee huomioida taloudelliset vaikutukset, mikäli THL:n seurantatutkimuksessa saatu mitoitus on todellinen.

Nokialla 15.2.2021

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä (edellä mainitut jäsenet)

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Paalanen ja Peurala valtuustoryhmä

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Nokian kaupungin Keskustan valtuustoryhmä