sdpnokia.fi-sivuston lomakkeiden tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nokian Työväenyhdistys ry.
info@sdpnokia.fi

2. Henkilörekisterin nimi
sdpnokia.fi-sivuston lomakkeiden rekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– Palautteeseen vastaaminen
– Palautteen kohdentaminen oikealle vastaanottajalle

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– etu- ja sukunimi tai nimimerkki
– sähköpostiosoite
– palautteen sisältö
– palautteen antajan IP-osoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– henkilöltä itseltään internetin välityksellä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla asemansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Sivusto sijaitsee Louhi Net Oy:n palvelimella, jossa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvamenetelmät.

 10. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen info@sdpnokia.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden. SDP Nokia ilmoittaa rekisteröidylle, mikäli ei joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä. Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

11. Henkilötietojen säilyttäminen
SDP Nokia säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

12. Selosteen muuttaminen
Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta SDP pidättää oikeuden muuttaa tätä informointiselostetta.