Skip to content

Yhteistyöllä saavutetaan etuja – Arja Laitinen

Aluevaltuustossa tehdään todeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tavoitteita. Näitä tavoitteita ovat muiden muassa yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden turvaaminen hyvinvointialueella asuville sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

Sote-uudistuksessa on puhuttu paljon yksityisen sote-sektorin roolista osana julkisten palveluiden tuottamista. Kaikkineen Suomessa yksityiset toimijat, yritykset ja järjestöt ovat tuottaneet palveluista noin 17 %. Eli palvelut ovat olleet ja ovat edelleen hyvin vahvasti julkisten toimijoiden kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tuottamia. Tuo 17 % on keskiarvo kaikista palveluista ja mm. sosiaalipalveluissa yksityisten toimijoiden osuus on suurempi. Tuossa 17 %:ssa ei ole mukana esimerkiksi työterveyshuolto, vaan kaikki on yksityisten toimijoiden tuottamaa julkista palvelua.

Yksityisiä toimijoita, yrityksiä ja järjestöjä tarvitaan jatkossakin, jotta sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita on realistista saavuttaa. Monituottajuus, jossa yritykset ja järjestöt voivat toimia yhdessä julkisen palveluntarjoajan kanssa, on nykyinen toimintamalli ja sen tulee olla sitä myös hyvinvointialueilla.

Järjestöjen rooli on jatkossakin iso ja järjestöt tarjoavat sellaista vertaistukea ja erityisosaamista, mitä ei ole mistään muualta saatavilla. Järjestöjä tulee siis edelleen hyödyntää ja korvaamaton asiantuntija- apu, vapaaehtoistyö ja vertaistuki tulee tunnistaa. Järjestöjen toteuttama vapaaehtoistyö on merkittävä lisäresurssi sote-järjestelmään. Vapaaehtoistyön tuottama apu tavoittaa myös muiden tukiverkkojen ulkopuolelle jääneet asiakkaat ja potilaat.

Järjestöjen työ on vaikuttavaa sekä hyvinvointialueella sote-toimijoina että kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimissa ja tehtävissä. Tätä yhteistä työtä tukemaan tulee hyvinvointialueilla ja kunnissa nimetä järjestöyhteistyön vastuuhenkilö. Hyvinvointialueen pitää ohjata asukkaita järjestöjen toiminnan pariin, myöntää avustuksia järjestöille sekä edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. Järjestöjen rahoitus on turvattava.

Arja Laitinen