Skip to content

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuntapäätöksenteossa – Reetta Holopainen

Kunnan perustehtävänä on turvata kuntalaisten hyvinvointi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten huomioiminen kaikessa päätöksenteossa luovat pohjan kuntalaisten hyvinvoinnin toteutumiselle. Tasa-arvoon liittyvät teemat mielletään monesti vain naisten asemaa koskevaksi kokonaisuudeksi. Sukupuolten epätasa-arvo on toki monien tasa-arvokysymysten keskiössä, mutta sosialidemokraattisen arvopohjan näkökulmasta tasa-arvo koskee erilaisten ihmisryhmien välisen epätasa-arvoisuuden vähentämistä yhteiskunnasta. Näkökulman pohjana on ajatus ihmisarvon tasavertaisuudesta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat asioita, jotka kuuluvat kaikkeen kuntapäätöksentekoon. Ne eivät saa olla erillinen osa päätöksentekoa, vaan tasa-arvonäkökulmien monipuolinen tarkastelu tulisi automaationa olla osa kaikkea kuntapolitiikkaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimisen taustalla on lainsäädäntö. Tasa-arvolaki velvoittaa muun muassa viranomaisia edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, uskonnon, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Näistä lähtökohdista meidän tulee kehittää Nokiaa tulevaisuudessa. Ottamalla huomioon päätösten mahdolliset vaikutukset eri ihmisryhmille, voimme taata hyvinvoinnin edellytykset kaikille nokialaisille.

Tasa-arvoinen terveys, talous, turvallisuus ja tulevaisuus

Tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimista neljän Nokian Demareiden kuntavaaliteeman kautta: terveyden, talouden, turvallisuuden ja tulevaisuuden näkökulmista. Terveyteen liittyvää tasa-arvoista päätöksentekoa voidaan käsitellä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Kunnan tulee varmistaa kuntalaisten pääsy tasokkaaseen terveydenhuoltoon matalalla kynnyksellä. Tässä päätöksenteossa on otettava huomioon eri ihmisryhmien eriävät tarpeet. Sote-palveluiden kohdalla on olennaista mainita myös tuleva sote-uudistus. Sote -uudistuksen myötä kunnalla on tärkeä rooli hyvän vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi tulevan hyvinvointialueen kanssa. Tulee varmistaa, että myös hyvinvointialueen päättäjät tekevät kestäviä ja tasa-arvoisia ratkaisuja kuntalaisten terveyden parhaaksi.

Toinen terveyteen liittyvä teema on liikunta, joka on äärimmäisen tärkeä hyvinvointia lisäävä tekijä. Tasa-arvoinen liikuntapolitiikka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunta tarjoaa monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille kuntalaisille. Lisäksi tasa-arvoa edistää myös maksuttomien ja matalan kynnyksen liikuntapalveluiden monipuolinen tarjonta. Nokialla on kaunis luonto ja paljon ulkoliikuntareittejä, jotka luovat lähtökohdat yhdenvertaiseen liikkumiseen ulkona. Niiden suunnittelussa ja ylläpidossa tulee kuitenkin ottaa nykyistä paremmin huomioon esimerkiksi ikäihmiset ja pyörätuolilla liikkuvat.

Talouden näkökulmasta tasa-arvoa voidaan tarkastella elinvoiman lisäämisen ja kasvun kannalta. Jotta Nokia pysyy jatkossakin elinvoimaisena, sen tulee olla vetovoimainen monipuolisille yrityksille. Yritystoimintaan saadaan tasa-arvoa esimerkiksi kannustamalla niitä ihmisryhmiä, joita yrittäjinä on yleensä vähemmän, esimerkiksi naisia. Vetovoimaisuutta lisää myös joukkoliikenteen kehittäminen. Edullinen ja toimiva joukkoliikenne on tasa-arvoista kuntakehittämistä parhaimmillaan. Sisäisen joukkoliikenteen sekä lähijunaliikenteen kehittäminen ovat hyviä esimerkkejä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämisestä Nokialla.

Jokaisella kuntalaisella on oikeus fyysisesti ja henkisesti turvalliseen elämään. Kuinka nokialaisten turvallisuutta voidaan lisätä tasa-arvoisesti? Tasa-arvoisesta turvallisuuspolitiikasta esimerkkinä ympäristön tasa-arvoinen suunnittelu. Nokialla tehdään monia suuria kehittämisprojekteja tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi keskustan alue tulee kokemaan vuoteen 2030 mennessä lähes täydellisen muodonmuutoksen. Tässä suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisten ihmisten tarpeet. Esimerkiksi esteettömyys palvelee monia ihmisryhmiä ja helpottaa liikkumista.

Miltä tulevaisuuden tasa-arvoisuutta edistävä Nokia näyttää? Tulevaisuudessa Nokialla otetaan ihmisten moninaisuus paremmin huomioon. Palveluita on tarjolla monipuolisesti erilaiset ihmisryhmät huomioon ottaen, ympäristö on esteetöntä ja harrastus- ja liikuntatoimintaa tarjotaan matalalla kynnyksellä kaikille halukkaille. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laadukkaita ja niiden äärelle pääsee vaivattomasti. Kuulostaako utopialta? Näihin tavoitteisiin on kuitenkin mahdollista päästä, jos Nokialla sitoudutaan tarkastelemaan päätösten vaikutus–skenaarioita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehyksen kautta. Kuten alussa mainitsin, tämä vaatii kuitenkin tasa-arvokehyksen mukaan ottamista kaikkeen päätöksentekoon ja se edellyttää suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä kehittämistyötä. Edessä on paljon töitä, joten eiköhän aleta hommiin!

Reetta Holopainen on kuntavaaliehdokkaana Nokian demareiden listalla kesän 2021 vaaleissa. Tutustu Reettaan tarkemmin tästä.