Skip to content

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite

Valtuutettujen ja kuntalaisten tekemien aloitteiden sekä valtuuston hyväksymien toivomusponsien vaikuttavuuden arviointi kuluvalla valtuustokaudella (13.6.2016)

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää siitä, että valtuustoaloitteiden käsittely hallinnossa on parantunut viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Huolimatta tästä esitämme, että valtuustolle laaditaan selvitys valtuutettujen ja kuntalaisten tekemien aloitteiden ja valtuuston hyväksymien toivomusponsien käsittelystä ja vaikutuksista kuluvalla valtuustokaudella.

Valtuustoaloitteiden osalta esitämme, että valtuustokauden aikana tehtyjen aloitteiden todelliset toimintaan kohdistuneet vaikutukset analysoidaan sillä tasolla, että selvityksestä voidaan tehdä johtopäätöksiä, millaisia vaikutuksia aloitteilla aidosti on ollut. Kerran vuodessa valtuustolle annettava selvitys aloitteiden käsittelyn keskeneräisyydestä tai loppuun saattamisesta ei vielä anna käsitystä siitä,
onko aloitteilla aidosti ollut päättäjien toivomaa vaikutusta. Lisäksi selvityksessä tulee tuoda esiin, kuinka iso osa aloitteista ei johtanut toimenpiteisiin lainkaan.

Kuntalaisaloitteiden osalta esitämme, että niiden käsittely analysoidaan edellä mainituin tavoin, jotta nähdään, onko kuntalaisilla ollut aitoa mahdollisuutta vaikuttaa.

Valtuuston hyväksymien toivomusponsien osalta esitämme, että valtuustolle annetaan selvitys siitä, miten ponnen sisältämää toivomusta on hallinnossa edistetty: onko ponsille nimetty vastuuhenkilöt ja ovatko ne osaltaan ohjanneet käytännön toimenpiteitä sekä kehittämisen suuntaviivoja.

Aloitteen perustelut
Kuntalain mukaan valtuuston tietoon on saatettava kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 §:ssä säädetään valtuutettujen aloitteista. Säännöksen 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuustolle vuosittain esitettävästä luettelosta ei vielä voi tehdä vaikuttavuusarviointia. Tämän johdosta katson, että valtuuston olisi hyvä saada tietää, ovatko aloitteet johtaneet esitettyihin toimenpiteisiin. Valtaosa aloitteista tuodaan valtuuston käsittelyyn siten, että niiden ei esitetä johtavan toimenpiteisiin.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä (§ 23) määrätään toivomusponsista seuraavasti:
”Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä kaupunginhallitukselle osoitettavan toivomusponnen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä.”

Kuntalain muutoksen jälkeen toivomusponsista määrätään nykyisellään enää vain valtuustojen työjärjestyksissä. Ponsilla kuitenkin ohjataan valtuuston tekemien päätösten täytäntöönpanoa tai esitetään kunnanhallitukselle pyyntö selvittää ponnessa tarkoitettu asia ja ehkä valmistella se valtuuston päätettäväksi. Kuntaliitosta saadun selvityksen mukaan hyväksytyt ponnet periaatteessa sitovat kunnanhallitusta samalla tavoin kuin muutkin valtuuston päätökset. Ponnen hyväksyminen on kuitenkin katsottu luonteeltaan valmisteluksi, eikä siitä ole voinut erikseen valittaa. Näin ollen valtuuston on tärkeää saada tietää, onko toivomusponsien hyväksymisellä ollut aitoa vaikutusta hallinnon valmistelutyössä ponsien sisältämien asioiden edistämisessä.

Aloite on tehty valtuutettujen toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Valmistelussa
emme näe tarpeelliseksi eritellä eri puolueiden aloitteita, vaan esitämme asiaa katsottavan
kokonaisuutena, jotta tulkintaa voidaan tehdä erityisesti hallinnon valmistelun näkökulmasta